Classification Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheophyta
Superdivision Spermatophyta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Geraniales
Family Apocynaceae
Genus Asclepias
Species Asclepias exaltata
Polk milkweed

Date: XXXXXXXX 2010. Location: XXXXXXXXX (map)

BONAP, FNA, ITIS, USDA, VPI

Scientific Name: Asclepias exaltata (Asclepias named for Asclepius; exaltata = tall)

Common Name: Polk milkweed

Origin: Native

Notes:

Additional references: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Field Marks for Identification:

Flowers: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Leaves:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Glossaries of botanical terms: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Polk milkweed-1 Polk milkweed-2 Polk milkweed-3 Polk milkweed-4