Asclepias syrica

Common milkweed Common milkweed Common milkweed Common milkweed Common milkweed

Common milkweed

Return to Milkweeds