Classification Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheophyta
Superdivision Spermatophyta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Ambrosia
Species Ambrosia trifida
Giant ragweed

Date: XXXXXXXX 2010. Location: XXXXXXXXX(map)

BONAP, FNA, ITIS, USDA, VPI

Scientific Name: Ambrosia trifida

Common Name: Giant ragweed

Origin: Native

Notes:

Additional references: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Field Marks for Identification:

Flowers: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Leaves:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Glossaries of botanical terms: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Giant ragweed-1 Giant ragweed-2 Giant ragweed-3 Giant ragweed-4 Giant ragweed-4 Giant ragweed-1 Giant ragweed-2 Giant ragweed-3 Giant ragweed-4 Giant ragweed-4